หัวใจสำคัญของธุรกิจ คือ การบริการ ให้ลูกค้าประทับใจคือการให้บริการที่เป็นเลิศ
     โดย อาจารย์ สุณิชชา  ชอบชัย 
     ตำแหน่ง :  วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ชพัฒนาศักยภาพ
     หน่วยงาน / สถาบัน : บริษัท พีพีเลิร์น จำกัด