การออกแบบนวัตกรรมบริการ มีความจำเป็นต่อธุรกิจที่ต้องการวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ และพฤติกรรมของผู้รับบริการที่เปลี่ยนไป เพื่อให้องค์กรสามารถแก้ไขปัญหาได้ และมีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ