ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม มีความจำเป็นต่อธุรกิจที่ต้องการส่งเสริมพนักงานให้มีทักษะเพื่อให้องค์กรสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้  มีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ และผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร