ภาษาอังกฤษ : การเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและชีวิตประจำวัน ในการส่งอีเมล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ