ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน : การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นการสนทนาภาษาอังกฤษโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ในชีวิตประจำวัน ในร้านอาหาร ร้านค้า ที่ทำงาน เป็นต้น